תוכנית הלימודים

לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בגאוגרפיה וסביבת האדם
התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי

שעות לימוד: 28 ש"ס במסלול מחקרי ו-36 ש"ס במסלול עיוני

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון

תוכנית הלימודים – תשפ"ב 

לימודי השלמה עד 10 ש"ס  (בהתאם לרקע האקדמי של המועמד [1])
יש לקחת אחד משני הקורסים הבאים:

 בנוסף יש חובה לקחת את הקורס הבא:

מבנה תוכנית הלימודים

* חובה לקחת לפחות 4 ש"ס במסלול המחקרי או 8 ש"ס במסלול העיוני מקורסים המוצעים על ידי ביה"ס לאדריכלות. ניתן לקחת יותר.

 

במסלול המחקרי הכולל עבודת גמר, יש לבחור מנחה. המנחה יכול להיות מהחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם או מביה"ס לאדריכלות, בתנאי שהוא רשאי להנחיות סטודנטים לעבודת גמר.

פירוט מבנה תוכנית הלימודים בהתמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני - אזורי
סמסטר א' – קורסי חובה

סמסטר ב' – קורסי חובה

שיעורי ליבה

יש לבחור 10-6 ש"ס בהתאם למסלול הלימודים

(ניתן לקחת שיעור ליבה כסמינריון)

סמסטר א'

סמסטר ב'

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות

 

יש לבחור קורסים בהיקף 4 ש"ס.

במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות קורס אחד מהקורסים המסומנים בכוכבית, במהלך התואר.

במסלול ללא תזה יבחרו התלמידים בקורסים בהיקף 4 ש״ס מכלל רשימת הקורסים.

סמסטר א'

סמסטר ב'

פרויקטים יישומיים

(8 ש"ס) 

נושאי הפרויקטים עשויים להשתנות משנה לשנה.

קנ"מ מטרופוליני/עירוני

קנ"מ שכונתי

הערות

1. סמינר מחלקתי: בסמסטר א׳ ישתתפו הסטודנטים בקולוקוויום של ביה"ס לאדריכלות ובסמסטר ב׳ ישתתפו הסטודנטים בסמינר מחלקתי בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם. השתתפות זו הינה חובה ואינה באה לידי ביטוי בתוספת של ש"ס לתואר.

2. שיעורי בחירה: להשלמת מכסת השעות לתואר יש לקחת קורסים מאדריכלות (0881) הרשומים בתוכנית: במסלול עם תזה - לפחות 4 שעות. במסלול ללא תזה - לפחות 8 שעות. ניתן לקחת גם יותר שעות מהקורסים המוצעים מטעם ביה"ס לאדריכלות באישור ועדת ההוראה.

3. סמינריונים: במסלול עם תזה - סמינריון אחד. במסלול ללא תזה - 2 סמינריונים (בהנחיית מרצים שונים).

[1]    מי שלמד תואר ראשון בגאוגרפיה או אדריכלות ישלים את הקורסים המופיעים ברשימה במידה ולא למד אותם במסגרת תואר ראשון. מי שלמד תואר ראשון אחר מחויב בלימוד שלושת הקורסים ובכפוף להחלטות ועדת קבלה.

[2]   שיעור + תרגיל: שיעור בהיקף 2 ש"ס ותרגיל בהיקף 1 ש"ס (סה"כ 3 ש"ס).

[3]   לא יילמד בתשפ"ב.

[4]   קורס חובה להכרה על ידי איגוד המתכננים ורישום בפנקס המתכננים.

[5]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[6]   קורס מתואר ראשון המוכר בתואר שני.

[7]   קורס מקוון כולל מספר פגישות פרונטליות.