top of page

חזון

התכנית לתואר MA בתכנון עירוני ואזורי הינה תכנית בין תחומית של החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם בביה״ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ וביה״ס לאדריכלות בפקולטה לאמנויות. 

במאה ה-21 ניצבים בפני העוסקים בתכנון ועיצוב ערים ואזורים בארץ ובעולם אתגרים חברתיים, סביבתיים וכלכליים גדולים הדורשים פרספקטיבה רב-תחומית.

 

במחקר וגם בפרקטיקה מתמודדים אנשי מקצועות התכנון היום מול צפיפות אוכלוסין וצמיחה דמוגרפית, מחירי דיור ובניה מואצת, בעיות נגישות וניידות, תחבורה, מגוון וקיטוב חברתי, מעורבות תושבים ובעלי אינטרסים. לכן, התשובות התכנוניות מחייבות מפגש בין חשיבה גאוגרפית ואדריכלית.

 

אנו מאמינים כי שילוב גופי הידע, המחקר וההוראה חשוב לקידום המחקר ויכולת התרומה התכנונית של הבוגרים. לצורך כך מתקיימת בתכנית מחשבה משותפת במערכי לימוד משותפים, לצד הקנייה של כלים מתודולוגיים מגוונים ומתקדמים (כדוגמת נתוני עתק ומערכות מידע גיאוגרפיות, פלטפורמות שיתוף, עיצוב משותף ועוד) אשר מסייעים במחקר ובעבודה יישומית. 

לימודי התואר השני מותאמים לדרישות ׳לימודי ליבה׳ של איגוד המתכננים בישראל כך שבוגרי התכנית יכולים להירשם עם סיום לימודיהם בפנקס המתכננים של האיגוד.

מטרת התכנית לתואר MA בתכנון עירוני ואזורי היא לקיים מסגרת לימודים בין תחומית חדשנית שתקשר בין מקצועות הגיאוגרפיה, התכנון העירוני והגיאואינפורמטיקה לבין מקצועות האדריכלות והעיצוב העירוני ותאפשר לימודים אינטגרטיביים בין מקצועות המרחב והתכנון (גיאוגרפיה, תכנון, אדריכלות).

 

החדשנות בתכנית זו היא באפשרות ללמוד לימודים אקדמיים תיאורטיים ומעשיים בתכנון עירוני ואזורי שהם רחבים ומקיפים יותר מאשר מתאפשר כיום, ומגשרים בין תחומי עשייה ודעת המשולבים בדרכים רבות בפרקטיקה, ושהפרדתם מבחינה דיסציפלינרית-אקדמית אינה מיטיבה עם החברה והמרחב שמתוכנן עבורה.

 

התכנית החדשה, רחבה ועשירה ומשלבת את תחומי הידע משתי הדיסציפלינות כך שהסטודנטים זוכים למגוון רחב של שיעורים והתמחויות בתכנון עירוני ואזורי יחד עם העמקה של תחום זה בהיבטיו השונים בדגש פיסי ואדריכלי, חברתי, גיאואינפורמטיקה ועוד.

 

מסגרת לימודים זו מקדמת יכולות הבנה ותגובה מעמיקות אל מול התהליכים הפיזיים והאנושיים כמו גם תהליכי השינוי הטכנולוגיים-חברתיים המעצבים את הסביבות בהן אנו חיים, ומבססת הרגלי עבודה בצוות ושילוב בין אנשי מקצוע מגוונים.

shai-pal-bGphNIzQ5OA-unsplash.jpg
bottom of page