top of page

אודות התוכנית

הלימודים בתכנית מקנים הבנה וידע בסיסי בשני תחומים עיקריים:
תכנון עירוני ואזורי  |  עיצוב עירוני ואדריכלי

עיצוב עירוני ואדריכלי

כחלק מתכנון העיר, לעיצוב העירוני ואדריכלי (הבא לידי ביטוי בקנ"מ מפורט יותר של התכניות העירוניות, לדוגמה 1:500, 1:250) השפעה מהותית על היבטים רחבים במרחב ובחיי אדם וקהילה, והוא משקף בכל מקום וזמן משמעויות תרבותיות, פוליטיות, כלכליות וסביבתיות מורכבות.

 

הבנת שדה זה כחלק ממרחב הנושאים התכנוניים חיונית היות ובו נקבעים באופן ישיר הרקמה העירונית, תנאי המחיה ואיכות החיים במבנים ולצדם, וכך גם אפשרויות ההכלה והערוב של קבוצות שונות לאורך זמן. מכאן, לימודי עיצוב עירוני מקדמים יצירתיות וחדשנות הן בניתוח מערכים בנויים, והן בפיתוח צורות בינוי ודפוסי שימוש ומגורים כמענה לצרכים של אוכלוסייה מגוונת ברמת המתחם, השכונה והעיר.

 

הלימודים והמחקר בתחום זה יכללו בהתאם היבטים היסטוריים ועכשוויים, תיאורטיים ומעשיים, גלובליים ומקומיים שקושרים בין אדריכלות מבנים- לחברה, היסטוריה ופוליטיקה- ולתכנון בקנה מידה רחב יותר (אזורי וארצי).

 

דיון זה אקוטי היום במיוחד בארץ ככל שמקודמים פרוייקטי בינוי גדולים, ציפוף הערים נערך במהירות גוברת ונדרשת חשיבה מורכבת המשקללת מדדים מורכבים-פיזיים ואחרים ולהתייחס בפרטנות לאיכות החיים העתידית של התושבים לאורך שנים. תכנית המשלבת תכנון עירוני ואזורי ועיצוב עירוני תחת אותה קורת גג, תוביל את הלומדים בה לפיתוח תפיסת עולם אחראית יותר והבנה עמוקה יותר של תהליכי התכנון ומרחבי ההשפעה שלהם.

תכנון עירוני ואזורי

תחום זה מציע לתלמיד הכרות מעמיקה עם מגוון התהליכים הגיאוגרפיים המעצבים את הסביבה האנושית – תהליכים חברתיים, כלכליים, תרבותיים, תחבורתיים ומדיניים-היסטוריים תוך התחשבות באינטראקציה שהם מקיימים עם מרכיבי הסביבה הפיזית – ועם הגישות והכלים ליישמם בתכנון עירוני ואזורי.

 

תחום זה מציע אפשרויות הכשרה והתנסות במחקר ובהיבטים יישומיים הכוללים בין השאר את הנושאים הבאים: תכנון מרחבי וסביבתי ברמת העיר והאזור, קיימות האדם וזכויות אדם בתכנון, עיצוב עירוני, תכנון שימושי קרקע ותחבורה, תכנון תואם אקלים ויישומי מידע גאוגרפי בתכנון, וזאת תוך התבססות על תיאוריות מתקדמות העוסקות במורכבות ובדינמיקה של מערכות עירוניות ובהתחשב בהיבטים הפוליטיים, הקוגניטיביים והתנהגותיים של החברה העירונית. לימודים בתחום זה מכשירים את הסטודנטים בין היתר להשתלבות בעבודה בתחום התכנון בממשל המקומי, האזורי והארצי.

 

בתוך תחום זה משולבים לימודי גיאואינפורמטיקה המשלבים בין טכנולוגיות מתקדמות ליצירה, שמירה, עיבוד והצגה של מידע מרחבי לבין הידע הגאוגרפי והסביבתי. חוד החנית של תחום זה הם מערכות משולבות של הצגה וכריית נתונים במרחב באמצעות מערכות ממוחשבות, חיישנים ואמצעי תצפית משוכללים הממוקמים על מטוסים ולוויינים. ללימודי הגיאואינפורמטיקה, המהווים מרכיב חיוני ואינטגרלי בהתמחות בתחום תכנון עירוני ואזורי, תרומה לחדשנות התוכנית המוצעת.

מיהו קהל היעד?

התכנית פונה לסטודנטים בעלי תואר ראשון המוכר על ידי המל"ג המתעניינים במקצועות התכנון העירוני והאזורי וכן גאואינפורמטיקה ואדריכלות במטרה לרכוש השכלה שתהווה הכנה ללימודי המשך גבוהים וכן להשתלבות עתידית בתחומי גאו אינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי. תכנית לימודי השלמה תיקבע על פי הרקע האקדמי של התלמיד.

dan-gold-xFhu9fnRGPs-unsplash.jpg
bottom of page