top of page
shai-pal-bGphNIzQ5OA-unsplash.jpg

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה"
.M.A בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי

בשיתוף עם בית ספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי

מטרת המסלול

המסלול הבין-תחומי התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני - אזורי בשיתוף עם בית הספר לאדריכלות הנו מסלול לימודים חדש החל משנת תשפ"א המציע שילוב בין התכנים הנלמדים בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם בביה״ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ והתכנים הנלמדים בביה״ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי בפקולטה לאמנויות.

 

מטרת ההתמחות היא ליצור מסגרת לימודים חדשנית שתקשר בין מקצועות הגאוגרפיה, התכנון העירוני והגאואינפורמטיקה לבין מקצועות האדריכלות והעיצוב העירוני ותאפשר לימודים אינטגרטיביים.

 

החידוש במסלול זה הוא באפשרות ללמוד לימודים אקדמיים תיאורטיים ומעשיים בתכנון ועיצוב עירוני ואזורי שהם אינטרדיציפלינרים, רחבים ומקיפים יותר מאשר מתאפשר כיום, ומגשרים בין תחומי עשייה ודעת המשולבים בדרכים רבות בפרקטיקה. 

 

תואר במסלול זה יאפשר רישום בפנקס המתכננים של איגוד המתכננים בישראל.

 

שם התואר המעונק: "מוסמך אוניברסיטה" (M.A) בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני – אזורי.

ryoji-iwata-n31JPLu8_Pw-unsplash.jpg

חזון

xavier-l-0llQmuT-qFk-unsplash.jpg

התכנית לתואר MA בתכנון עירוני ואזורי הינה תכנית בין תחומית של החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם בביה״ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ וביה״ס לאדריכלות בפקולטה לאמנויות. מטרת התכנית לתואר MA בתכנון עירוני ואזורי היא לקיים מסגרת לימודים בין תחומית חדשנית שתקשר בין מקצועות הגיאוגרפיה, התכנון העירוני והגיאואינפורמטיקה לבין מקצועות האדריכלות והעיצוב העירוני ותאפשר לימודים אינטגרטיביים בין מקצועות המרחב והתכנון (גיאוגרפיה, תכנון, אדריכלות).

 

החדשנות בתכנית זו היא באפשרות ללמוד לימודים אקדמיים תיאורטיים ומעשיים בתכנון עירוני ואזורי שהם רחבים ומקיפים יותר מאשר מתאפשר כיום, ומגשרים בין תחומי עשייה ודעת המשולבים בדרכים רבות בפרקטיקה, ושהפרדתם מבחינה דיסציפלינרית-אקדמית אינה מיטיבה עם החברה והמרחב שמתוכנן עבורה. התכנית החדשה, רחבה ועשירה ומשלבת את תחומי הידע משתי הדיסציפלינות כך שהסטודנטים זוכים למגוון רחב של שיעורים והתמחויות בתכנון עירוני ואזורי יחד עם העמקה של תחום זה בהיבטיו השונים בדגש פיסי ואדריכלי, חברתי, גיאואינפורמטיקה ועוד.

תנאי קבלה לתוכנית

  • רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון 80 לפחות ושבכל הסמינריונים ציוניהם 80 ומעלה. למועמדים אשר ציונם בטווח שבין 85-80 ייערך ראיון קבלה אישי. הקבלה הינה על פי שיקול דעתה של ועדת הקבלה של החוג.

  • במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

  • בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, שאינו בתחום הגאוגרפיה והסביבה, יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון בגאוגרפיה בהיקף של עד 10 ש"ס. היקפן של ההשלמות ותוכנן ייקבעו על-ידי ועדת ההוראה של החוג ויש לסיימם עד תום השנה הראשונה ללימודי התואר השני (כולל לימודי צבירה). שעות אלה לא נכללות במניין השעות לתואר.

  • על כל המועמדים  להגיש 2 מכתבי המלצה וכן לשלוח מסמך הצהרת כוונות הנוגע בסוגיות כמו הסיבות לבחירה בחוג לגאוגרפיה, הזיקה (אם קיימת) בין תחום הלימודים המבוקש לתחום העיסוק ו/או העניין הרחב, פירוט לגבי הרצון להתמקד בלימודים במסלול ללא תזה או עם תזה (מסלול מחקרי), תחום המחקר המבוקש, המשך לימודים לתואר שלישי.

  • רישום למסלול מחקרי: הרישום למסלול מחקרי מותנה במציאת מנחה ונושא לעבודת הגמר במעמד הרישום. הקבלה למסלול מחקרי מותנית בהסכמת המנחה ובאישור ועדת ההוראה.

 

 

דרישות ונהלים לכלל תלמידי תואר שני בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

 

ליווי

היועצים ללימודי תואר שני, בהתאם למסלולי הלימוד, ילוו את התלמידים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) במשך תקופת הלימודים. תלמידים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ילוו על ידי המנחה האישי של עבודת הגמר.

פניות תלמידים בנושאי תוכנית הלימודים ובקשות מיוחדות יופנו לוועדת ההוראה של החוג בכתב באמצעות מזכירות התלמידים בחוג.

 

קורסי בטיחות

כל תלמידי התואר השני בפקולטה למדעים מדויקים חייבים בקורסי בטיחות הכוללים "עזרה ראשונה" (0300.5001) (קורס אחד לתואר, הקורס יינתן רק בסמסטר א') ו"בטיחות כללית וחשמל" (0300.5000) (בכל שנת לימודים, סמסטר א' או ב') בהתאם למפורט בידיעון הפקולטה.

ועדת הוראה של התכנית

צור קשר

צרו איתנו קשר

 

יד אבנר, 214 א'

Phone 03-6409896

kerenbnz@tauex.tau.ac.il

קרן בן ציון

מזכירת סטודנטים | החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, תואר ראשון ושני

אוניברסיטת תל אביב, חיים לבנון 30, רמת אביב, תל אביב 69978

bottom of page